کودکی درحال سرسره بازی

در تصویر متحرک زیر کودکی را مشاهده میکنیم که مشغول سرسره بازی است و ناگهان برزمین می افتد.

نظرات کاربران
UserName