تصاویر متحرک رنگی شدن عکس خانمی در فروشگاه

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName