تصویری سیاه و سفید ازیک آشپز

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی از یک آشپز را مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName