تصاویر متحرکتصویری سیاه و سفید از چند جنگجو

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی را از چند جنگجو مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName