سربازان چتر باز

درتصویر متحرک زیر رنگی شدن عکس تاریخی و سیاه سفیدی را از دو سرباز چترباز مشاهده میکنیم.

نظرات کاربران
UserName