مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل/از روي شوق در ره جانانه جان سپرد

نظرات کاربران
UserName