مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت/آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت

نظرات کاربران
UserName