در مجلس مظلومیّت مردِ غریب/بنگر که دلم میان غمخانه گم است
نظرات کاربران
UserName