در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز/گردید عیان ماه تمام از رخ باقر
نظرات کاربران
UserName