نيستم بيگانه، هستم آشنايت يا علي /از ازل دل داده بر مهر و ولايت يا علي
نظرات کاربران
UserName