نرفته از نظرم ذوالجناح برمیگشت/که رفته رفته صدایت ضعیف تر میگشت...
نظرات کاربران
UserName