اي که ره بستي ميان کوچه ها بر فاطمه/گردنت را مي شکست آنجا اگر عباس بود
نظرات کاربران
UserName