بانوي بي نشان که به هرسو نشان ز اوست/رفت از برم به قامت همچون کمان شده
نظرات کاربران
UserName