چو بشکفد ز لبت غنچه پاک دعا/تو را به فاطمه (س) سوگند التماس دعا
نظرات کاربران
UserName