شب قدر است و من قدری ندارم/چه سازم؟توشه قبری ندارم

نظرات کاربران
UserName