خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند
نظرات کاربران
UserName