به شهر کوفه در محراب طاعت/علی شد کشته در حال عبادت
نظرات کاربران
UserName