حجت حق، از حريم حق، به امر حق عيان شد /روشن از نور رخش، ارض و سما، کون و مکان شد
نظرات کاربران
UserName