اى دل خون شده! ایّام عزاى حسن ست/كز ثَرى تا به ثریّا همه بیت الحزن ست
نظرات کاربران
UserName