یادم ز وفای اشجع الناس آید / از چشم ترم سوده الماس آید
نظرات کاربران
UserName