شکم مار پیتون بعد از خوردن تمساح
روز اول

از چپ به راست، جمجمه، نیمتنه، اندام و دم تمساح قابل مشاهده هستند که در شکم مار جای گرفتهاند.
نظرات کاربران
UserName