دیروز اگر عزیز مصر یوسف بود/امروز عزیز دل ما خامنه ایست
نظرات کاربران
UserName