زندگي در حيات وحش
در دوران مدرن نيز مي توان از مردمي نشان گرفت که در غارها بسر مي برند و گوشت حيوانات وحشي غذاي غالب آنهاست.
نظرات کاربران
UserName