هنر Aeroghrafy بر روي تجهيزات
هنر Aerography، نقاشي به سبک سوررئاليسم بر روي تجهيزات است و بيشتر موضوعات اين هنر سه بعدي مي باشد و به وسيله اسپري انجام مي شود.
نظرات کاربران
UserName