سکوي پرتاب سفينه فضايي
عکاسان مشغول عکس گيري از سفينه فضايي اکتشافي آماده پرتاب از سايت کيپ کاناورال واقع در مرکز فضايي کندي در فلوريدا هستند.
نظرات کاربران
UserName