منظره رنگين کمان
رنگين کمان ها يکي از زيبا ترين پديده هاي طبيعي است که معمولا بعد از طوفان و هنگام تابش نور آفتاب در آسمان مشاهده مي شود. از نظر علمي رنگين کمان ها نتيجه تجزيه نور سفيد اشعه خورشد در هنگام برخورد با ذرات آب باران يا مه معلق در هوا است. طيف نور رنگين کمان ها گاهي تا هفت رنگ ديده شده است. بعضي اوقات دو رنگين کمان در يک منظره به وجود مي آيد که زيبايي دو چنداني به آن مي بخشد.
نظرات کاربران
UserName