پوستر فيلم ملك سليمان
داستان فيلم قسمت اول
خداوند به وسيله نشانه هايي سليمان را تحريك مي كند تا از او ملك بي بديلي بخواهد. اما سليمان براي بدست آوردن چنين حكومتي بايد جهان جنيان و شياطين را تحت تسلط خود در آورد. در اين بين فتنه هايي در سه شهر اورشليم، اريحا و زبولون اتفاق مي افتد و براي مهار آنها، خداوند قدرت كنترل بادها را در اختيار سليمان قرار مي دهد.
قسمت دوم
در اين قسمت از فيلم كه هنوز فيلمبرداري نشده است، سليمان به وسيله قوايي كه بدست آورده است، بنا هاي رفيع و بلند و باشكوه مي سازد و قصري از آبگينه بنا مي كند. او براي گسترش خداپرستي با لشکريان انساني، شيطاني و حيواني خود در جهان به سفر مي پردازد. همچنين در اين فيلم شاهد داستان هدايت ملکه سبا خواهيم بود.
نظرات کاربران
UserName