سوخت گيري بالن
کيسه و يا محفظه کروي مانندي محتوي هواي گرم يا گاز (معمولاً باهيدروژن) از هوا سبکتر که بجهت سبکي وزن ميتواند به فضا رود و به طبقات هوا تکيه کند. محفظه اي که به هوافرستاده شود و گاه ميتوان با آن به هوا صعود کرد از دو قسمت تشکيل يافته است: يکي محفظه نفوذ ناپذيراست و از گازي که سبکتر ازهوا باشد پرمي شود و چون آنرا رها کنند بعلت سبکي به هوا خواهد رفت . قسمت دوم آن عبارت از طنابهايي است که به محفظه متصل شده است و در قسمت پائين به دستگاهي متصل مي شود که حيوانات يا انسان را در آن قرار داده و به هوا مي فرستند. البته چون قشر هوا رفته رفته رقيقتر مي گردد سرانجام بالن بجايي ميرسد که فشار گاز داخل آن و فشار هوا تعادل مييابند و بالن متوقف مي شود.
نظرات کاربران
UserName