عبور از زیر یک اتومبیل شاسی بلند
در تصویر زیر عبور از زیر یک اتومبیل شاسی بلند در زمان حرکت را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName