ضایع شدن در زمان هنرنمایی
در تصویر زیر ضایع شدن مردی را در زمان هنرنمایی مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName