شوخی یک پرنده با جغد
در تصویر زیر شوخی یک پرنده با یک جغد رامشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName