دوچرخه سوار جسور
در تصویر زیر پسر دوچرخه سواری را مشاهده میکنیم که درحال عبور از نرده درارتفاع است.
نظرات کاربران
UserName