افتادن سگی که ایستاده خوابیده بود
در تصویر زیرافتادن سگی که ایستاده خوابیده بود را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName