سقوط دوچرخه سوار هنگام حرکات نمایشی
در تصویر زیر سقوط دوچرخه سواری را هنگام انجام حرکات نمایشی مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName