زمین خوردن هنگام بازی بولینگ
در تصویر زیر زمین خوردن مردی را هنگام بازی بولینگ مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName