زمین خوردن دوچرخه سوار
در تصویر زیر زمین خوردن دوچرخه سواری را از روی نیمکت مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName