حادثه ای که بخیر گذشت
در تصویر زیر تجمعی را میبینیم که درحال تماشای تخریب یک ساختمان هستند که سنگی به سمت آنها میاید ولی خوشبختانه اتفاقی نمی افتد.
نظرات کاربران
UserName