دعوای دو گنجشک
در تصویر زیر سرانجام دعوای دو گنجشک را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName