خواب آلودگی و سقوط به دره
در تصویر زیر لحظه خواب آلودگی راننده و سقوط اتومبیل به دره را مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName