کارگر بیچاره
در تصویر زیر کارگر بیچاره ای که زیر یخچال له می شود را مشاهده میکنیم...
نظرات کاربران
UserName