جلوه بی نظیر محبت و بخشش در همین حوالیوقتی کمک می کنیم، دیوارها به مهربانی تکیه می دهند و محکم می شوند، دلی گرم می شود و لبی می خندد، و سرما از خانه طاهره می رود، دنیا با دستهای ما ساخته می شود و گرما با قلب ما می آید، برای ساختن دنیا از همین حوالی خودمان آغاز کنیم، راه دوری نمی رود .


خانهی ویرانی بود در مرتضی گرد که با مهربانی آدمها از نو ساخته شد ...

نظرات کاربران
UserName