تصویر جلد کتاب مالاریا
تصویر بدن انسان و ورود بیماری مالاریا در گلبول های قرمز را نشان می دهد.
نظرات کاربران
UserName