تصویر کلاس درس
تصویر تذکر معلم به شاگردی که در حال گریه است.
نظرات کاربران
UserName