تصویر تذکر به شیر خوردن
تصویر معلمی که در حال تذکر به شاگردانش برای شیر خوردن است.
نظرات کاربران
UserName