تصویر خداحافظی
تصویر پدر و مادر و فرزند که در حیاط از هم خداحافظی می کنند.
نظرات کاربران
UserName