تصویر رفتن پدر به مسافرت
تصویر پدر که بعد از راحتی خیالش از پاسخ کودک به مسافرت می رود.
نظرات کاربران
UserName