تصویر رفتن پدر به مسافرت
تصویر پسر که از پنجره مادرش را در حال دادن ساک به پدر می بیند.
نظرات کاربران
UserName