پسری با تب کریمه کنگو
تصویر انیمیشن پسر مریضی که تحت معالجه در بیمارستان است.
نظرات کاربران
UserName