کودک ترسیده ار وسایل پزشکی
تصویر گرافیکی از کودکی که در خیال از وسایل پزشکی می ترسد.
نظرات کاربران
UserName