رانندگی کردن با سرعت در نوک یک برج
درتصویر زیر رانندگی کردن با سرعت بالا در نوک یک آسمان خراش را مشاهده میکنیم.
نظرات کاربران
UserName